Management Board

 S.No. Name Address Designation
  1. Mrs.Barbara Cangan 52/30, Shipra Path President
  2. Mr. Elwin Thomas 52/30, Shipra Path Vice President
  3. Prof.J.P.Sapra 494/5, Vyas Marg, Raja park, Jaipur Service
  4. Dr.D.G. Paliwal 27, Pratap Nagar-II Tonk Phatak, Jaipur Service
  5. Mrs.Priti Mehta 94/192, Durga Marg Mansarovar, Jaipur. Chartered Accountant
  6. Mr.Deva Cangan IIRM Campus Mansarovar, Jaipur Service
  7. Mrs. Inigo Jeyanthi IIRM Campus Mansarovar, Jaipur Service
  8. Mrs. Mercy Methew 6/226, SFS, Agarwal Farm Mansarovar, Jaipur Service
  9. Dr. Atar Singh Dept.of Geography University of Rajasthan Jaipur Service
  10. Miss. Sylvia Thomas 52/30 Shipra path Social worker Mansarovar, Jaipur Secretary